Maddi Hasarlı Trafik Kazalarından Doğan Araç Değer Kaybı

Maddi Hasarlı Trafik Kazalarından Doğan Araç Değer Kaybı-3
Araç Değer Kaybı – Makale Başlıkları

Araç Değer Kaybı Nedir?

 

Araç değer kaybı hasar gören aracın piyasadaki değişim değer durumunu niteleyen bir kavramdır. Bu kavram, hasar alarak onarım gören aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşü ifade eder.

 

Kazaya karışan araç en iyi şekilde ve orijinal parçaları ile onarılmış olsa dahi TRAMER kayıtlarında yer alacak kayıtları nedeniyle 2. el piyasasındaki değerinde düşüş meydana gelecektir. Bu nedenle kusur raporunda daha az kusurlu ya da kusursuz olan taraf, kusur oranı daha yüksek olan ve/veya sigortacısına haksız fiilden kaynaklı gerçek bir zararın tazmini talebini yöneltmektedir.

 

Araç Değer Kaybında Kusur

 

Zarar verenin sebep olduğu zararı karşılaması, haksız fiil nedeniyle verilen zararın tazmini anlamına gelmektedir.

 

Haksız fiile ilişkin sorumluluk 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 49 maddesinde “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. ” şeklinde düzenlenmiştir. Zararın ispatı yönünden ise 50. maddesinde “Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. ” denilerek düzenlenmektedir.

 

Yukarıda anılan kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere haksız fiil nedeniyle meydana gelen zararın tazmininde kusurun varlığı aranmakta ve miktarı dikkate alınarak hükmedilecek tazminatta indirim ya da artırım yapılmaktadır.

 

Araç Değer Kaybı Tazminatının Talep Edilebileceği Kişiler Kimlerdir?

 

Araç değer kaybı tazminatının talep edilebilmesi için öncelikle çift taraflı bir trafik kazasının meydana gelmesi gereklidir.

 

Kaza nedeniyle araçta meydana gelen 2. el piyasasındaki değer kaybı gerçek zarar içerisinde değerlendirilir ve bu zarardan KTK gereğince hem zarar veren sürücü hem aracın işleteni hem de varsa bağlı olduğu teşebbüsün sahibi müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaktadır.

 

Araç Değer Kaybı Tazminatının Yanı Sıra Talep Edilebilecek Diğer Alacaklar Nelerdir?

 

Araç değer kaybı tazminatında hükmedilecek miktarın tespiti sırasında mahkeme veya bilirkişilerce yapılan incelemeler için yapılacak masraflar ve talepte bulunan tarafından karşılanan giderler yargılama sonucunda yargılama gideri kalemi başlığı altında haksız fiil sorumlusundan istenebilir.

 

Araçta Pert Durumu Varsa Değer Kaybı Talep Edilebilir Mi?

 

Araçta pert ihtimalinin olduğu durumlarda yani aracın rayiç fiyatı ile kaza sebebiyle oluşan hasarın onarım bedelinin göz önünde bulundurularak, araç tamirinin ekonomik olup olmadığının mahkemece uzman bilirkişi aracılığı ile belirlenmesi gerekmektedir.

 

Araç hurda durumuna geldiğinde değer kaybı talebi kabul edilmeyecek başkaca tazminat taleplerinin doğmasına sebep olacaktır. Araç değer kaybı talebinin kabul edilmemesinin nedeni aracın ikinci el piyasasında satışa çıkarılmasının mümkün olmamasıdır.

 

Araç Değer Kaybında Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

 

Araç değer Kaybı taleplerinde zamanaşımı süresi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesinde yer alan “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.” hükmü gereğince zarar ve tazminat yükümlüsünün öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıllık görece, 10 yıllık kesin zamanaşımı uygulanmaktadır.

 

Sigorta Şirketine Başvuru

 

Haksız fiil neticesinde aracında zarar meydana gelen kişi herhangi bir dava yoluna ya da tahkim yoluna başvurmadan önce Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesinde yer alan “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. ” hükmü gereğince sigorta şirketine başvurması gerekir.

 

Sigorta şirketlerinin zararı karşılama yükümlülüğü kaza tarihinden değil başvuru tarihinden itibaren başlayacaktır. Sigorta şirketi verilen zararı 15 gün içerisinde cevaplamalıdır. Cevap talebi karşılamıyor ise ya da herhangi bir cevap verilmemesi halinde zarar gören dava ya da tahkim yoluna gidebilmektedir. Herhangi bir başvuru yapılmadığı takdirde açılan tazminat davası “dava şartı yokluğu” nedeniyle usulen reddedilebilecektir.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesi “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Doğal Afet Durumunda Araç Değer kaybı İstenebilir Mi?

 

Doğal afet durumunda araçlarda meydana gelen hasarlar bakımından teminat Zorunlu Trafik Sigortasında değil kasko poliçesindedir. Zorunlu trafik sigortası, sigortalanan araç ile karşı tarafa verilen zarar tazmin edilebilir bu nedenle doğal afet nedeniyle araçta meydana gelen değer kayıpları zorunlu trafik sigortası teminatlarının kapsamında değildir.

 

 


 

Kaynakça:

  1. Türk Borçlar Kanunu  
  2. Karayolları Trafik Kanunu
  3. Türk Ticaret Kanunu
  4. İlgili Yargıtay ve Mahkeme Kararları

 


 

Benzer içerik:

Yaralanmalı Trafik Kazası ve Hukuki Süreç 

Maddi Hasarlı Trafik Kazasından Kaynaklanan Araç Değer Kaybı ve Kazanç Kaybının Tazmini

 

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin

- YASAL UYARI -

yasal-uyari

MCT Hukuk Bürosu, sitede yer alan tüm bilgilerin, zaman içerisinde gelişim ve değişim gösterecek olan güncel hukuk sistemimize uyarlanacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Hukuki makalelerde yer alan bilgilerin dayandığı kanun hükümleri ve yargısal uygulamalar zaman içerisinde değişiklik göstermesi ihtimal dahilinde ve kaçınılmaz olup, ihtiyaç halinde yapılabilecek en doğru davranış, avukatınız ile birebir görüşmek ve destek almaktır. Bu anlamda tarafımızca hiçbir hukuki mesuliyet kabul edilmemektedir. Sitemizde yer alan bilgiler, mesleki dayanışma kapsamında meslektaşlar tarafından kullanılabilir. Ancak bu sitedeki yayınların haber sitesi vb. internet sitelerinde kullanılabilmesi için yayının alınmış olduğu kaynak açıkça gösterilmeli veya bu internet sitesine link verilmek suretiyle (backlink) kaynağa atıf yapılmalıdır; bu şartların sağlanmış olması halinde ayrıca MCT Hukuk Bürosu yetkililerinden izin alınmış olması gerekmemektedir.

KİTABIMIZ YAYINDA

OLAĞANÜSTÜ HAL HUKUKU