KVKK

MCT Hukuk Bürosu olarak verilerinizin güvenliğine hassasiyet gösteriyoruz. Bu sebeple; müvekkillerimiz, müvekkil adaylarımız, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, web sitesi ziyaretçilerimize ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanmasını önemsemekteyiz.

 

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, toplanma yöntemleri, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında işbu metin ile sizleri bilgilendireceğiz.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “MCT Hukuk Bürosu” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; Avukatlık Kanunu kapsamında her türlü hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklanan sebeplerle bilgi verilmesi; insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, iş sözleşmesinden doğan yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedekleme yapılması ile sistemsel ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

-Kişisel verileriniz; Avukatlık Kanunu kapsamında her türlü hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla başta mahkemeler ve icra daireleri olmak üzere, noterler, tapu daireleri, vergi daireleri gibi resmi kamu kurum ve kuruluşlarına; size verdiğimiz hukuki hizmet kapsamında tahsil ettiğimiz menfaatleri bildirdiğiniz banka hesabına göndermek üzere çalıştığımız bankalara, vergisel yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere finans ve muhasebe hizmeti aldığımız şirkete;

-Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına;

-İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmesinden doğan yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na, finans ve muhasebe hizmeti aldığımız şirkete ve çalıştığımız bankalara;

-Aldığımız bilgi işlem destek hizmetleri gereği ve veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedekleme yapılması ile sistemsel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla teknik bilişim hizmeti aldığımız şirkete KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz; sizlerle gerçekleştirilen toplantı ve görüşmeler sırasında fiziki olarak veya telefon aracılığıyla, tarafımıza fiziki olarak sunacağınız ya da elektronik ortamda e-posta veya faks ile aktaracağınız bilgi ve belgeler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu doğrultuda; kişisel verileriniz her türlü hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi için Avukatlık Kanunu ve ilgili sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, KVKK madde 5/2(ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve aynı kanunun madde 5/2 (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2 (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklanan sebeplerle bilgi verilmesi için işlenen kişisel verileriniz, bilgi verilmesi yükümlülüğünü düzenleyen ilgili kanun ve KVKK madde 5/2(a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve aynı kanunun madde 5/2(ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi kapsamında işlenmektedir.

İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedekleme yapılması ile sistemsel ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi için işlenen kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

İş sözleşmesinden doğan yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için işlenen kişisel verileriniz İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve ilgili mevzuat ile KVKK madde 5/2(a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2(ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve aynı kanunun madde 5/2 (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

KVKK kapsamında ilgili kişi olarak;

 

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya MCT Hukuk Bürosu’na daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. MCT Hukuk Bürosu’nun cevap vermeden önce başvuruda bulunan kişiden kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ek belge talep etme hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa YKN numaranızın,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

Talep konunuzun bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı başvuru için;
Yazılı olarak yapacağınız başvurularınızı gerekli belgeleri ekleyerek “Oğuzlar Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 50/1 Balgat ÇANKAYA ANKRA / TÜRKİYE” adresine elden teslim etmeniz gerekmektedir. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı “[email protected]” e-posta adresine veya [email protected] KEP adresine yapabilirsiniz.