3 Eylül 2022 – Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

→ GÜNCEL TARİFEYE BU BAĞLANTIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

2022 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (TL)
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1, Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 1200,00
Takip eden her saat için 700,00
2, Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 2.500,00
Takip eden her saat için 1300,00
3, Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) 2.500,00
Takip eden her saat için 1200,00
4, Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 1.900,00
5, Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 2.300,00
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri
belgelerin hazırlanması
10.000,00
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 6.000,00
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1, Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir
belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için
2.000,00
2, a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi
veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için
3.200,00
b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için 700,00
3, Tüzel  kişi  tacirlerin  ana  sözleşmelerinin  onanması,  bu  tacirlerin  çalışma
konulan ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için
16.800,00
4, Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 6.800,00
5, Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise 33.300,00
b) Duruşmalı ise 57.600,00
c)  Konusu  para  olan  işlerde  ise  ücret  bu  Tarifenin  üçüncü  kısmına  göre belirlenir
6, 6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il  ve  ilçe  tüketici  hakem  heyetleri,  sebze  ve  meyve  hal  hakem  heyetleri nezdinde  sunulacak  hukuki  yardımlar  bu  Tarifenin  üçüncü  kısmına  göre belirlenir. Ancak üçüncü kısma göre belirlenecek hizmete konu işin  ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla 1700,00
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1136 sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1, Yapı kooperatiflerinde 5.500,00
2, Anonim şirketlerde 8.300,00
Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1, Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarıyla  Özel  Kişi  ve  Tüzel  Kişilerin  Sözleşmeli
Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti
8.300,00
Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık
ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1, Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir,  delillerin  tespiti,  icranın  geri  bırakılması,  ödeme  ve  tevdi  yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise 2.400,00
b) Duruşmalı ise 3.000,00
2, Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 3.900,00
3, Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 8.900,00
4, Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise 5.500,00
b) Duruşmalı ise 11.000,00
5, Tüketici    Mahkemelerinde    görülen    kredi    taksitlerinin    veya    faizinin uyarlanması davaları için 4.600,00
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1, İcra Dairelerinde yapılan takipler için 1800,00
2, İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 2.100,00
3, İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 3.400,00
4, Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 3.700,00
5, İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 2.800,00
6, Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 2.800,00
7, Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 5.500,00
8, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 4.000,00
9, Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.200,00
10, Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.600,00
11, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 15.000,00
12, Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.400,00
13, Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 8.700,00
14, Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.400,00
15, Askerlik Kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için 6.000,00
16, İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 5.500,00
b) Duruşmalı ise 11.000,00
17, Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için
a) İlk derecede görülen davalar için 8.900,00
b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için 5.500,00
e) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 11.000,00
18, Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için
a) Duruşmasız ise 9.500,00
b) Duruşmalı ise 17.800,00
19, Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 17.800,00
20, Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise 9.500,00
b) Duruşmalı ise 19.000,00
21, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 8.400,00
22, Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 9.900,00
23, Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 34.700,00
b) Bireysel Başvuru
Duruşmasız ise 9.900,00
Duruşmalı ise 19.800,00
c) Diğer dava ve işler 20.400,00
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1, İlk 10.000TL için % 16.00
2, Sonra gelen 100.000,00TL için %15.00
3, Sonra gelen 300.000,00TL için %14.00
4, Sonra gelen 500.000,00TL için %11.00
5, Sonra gelen 700.000,00TL için %8.00
6, Sonra gelen 900.000,00TL için %5.00
7, Sonra gelen 1.100.000,00TL için %3.00
8, Sonra gelen 1.300.000,00TL için %2.00
9, 5.000.000,00TL’dan yukarısı için %1.00

 

3 Eylül 2022 – Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tebliği

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
En eski
En yeni
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
trackback
9 ay önce

[…] 3 Eylül 2022 – Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi İçin Tıklyaınız […]

- YASAL UYARI -

yasal-uyari

MCT Hukuk Bürosu, sitede yer alan tüm bilgilerin, zaman içerisinde gelişim ve değişim gösterecek olan güncel hukuk sistemimize uyarlanacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Hukuki makalelerde yer alan bilgilerin dayandığı kanun hükümleri ve yargısal uygulamalar zaman içerisinde değişiklik göstermesi ihtimal dahilinde ve kaçınılmaz olup, ihtiyaç halinde yapılabilecek en doğru davranış, avukatınız ile birebir görüşmek ve destek almaktır. Bu anlamda tarafımızca hiçbir hukuki mesuliyet kabul edilmemektedir. Sitemizde yer alan bilgiler, mesleki dayanışma kapsamında meslektaşlar tarafından kullanılabilir. Ancak bu sitedeki yayınların haber sitesi vb. internet sitelerinde kullanılabilmesi için yayının alınmış olduğu kaynak açıkça gösterilmeli veya bu internet sitesine link verilmek suretiyle (backlink) kaynağa atıf yapılmalıdır; bu şartların sağlanmış olması halinde ayrıca MCT Hukuk Bürosu yetkililerinden izin alınmış olması gerekmemektedir.