Cam ve Ayna Kırılmasına Karşı Sigorta ve Genel Şartları

Cam ve Ayna Kırılmasına Karşı Sigorta ve Genel Şartları

Cam Kırılması (Ayna Kırılması) Durumunda Sigorta Teminatının Kapsamı

 

Cam ve Ayna Kırılmasına Karşı Sigorta kapsamına poliçede gösterilen cam ve aynaların kırılma neticesinde uğranılan zararlar teminat altına alınmıştır. Bu kapsam mevzuatta belirtilen birtakım hususlar ile daraltılmıştır.

 

Taraflar aralarında özel olarak teminat kapsamına almadı ise sigorta kapsamı dışında kalan haller;

 1. Başka bir sigorta ile temin edilmemiş olmak şart ile yangından, yıldırımdan, infilaktan ve bir yangında söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar,
 2. Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dolayısıyla husule gelen ziya ve hasarlar,
 3. Cam ve aynaların kırılması dolayısıyla üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların bozulmasından husule gelen ziya ve hasarlar,
 4. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.
 5. Teminat dışında bırakılan haller başlığı altında bulunan 10uncu maddesinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

 

Mevzuat ile teminat dışında bırakılan haller;

 1. Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerin yıkılması ve çökmesi (inhidam).
 2. Sigortalı cam ve aynaların yerlerine konması, takılması veya yerlerinden çıkarılması ile kaide ve çerçevelerinde yapılan tamirler ve yerlerinin değiştirilmesi ve nakilleri esnasında vukua gelecek ziya ve hasarlar.
 3. Sigorta ettiren veya kendisi ile birlikte ikamet eden ailesi efradı ve müstahdemleri tarafından kasten ika olunacak ziya ve hasarlar.
 4. Sigortalı cam ve aynaların satıhlarında meydana gelecek çizilmeler ve sıçrak halinde kopmalar,
 5. Kaide ve çerçevelerinin ayıp ve kusurları neticesinde sigortalı cam ve aynalarda harici bir tesir olmaksızın meydana gelecek ziya ve hasarlar,
 6. Zelzele, seylap, su basması, yanardağ indifaı neticesinde sigortalı cam ve aynalarda meydana gelen ziya ve hasarlar,
 7. Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri muhasamat (harp ilan edilmiş olsun olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,
 8. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar; (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım “fission” olayını da kapsayacaktır).
 9. Kamu otoritesi tarafından sigortalı cam ve aynalar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün ziya.ve hasarlar.
 10. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

Sigorta Poliçesinin Başlangıcı ve Sonu

 

Sigorta, eğer poliçede başlama ve sona erme için bir tarih belirlendiyse belirlenen tarihler poliçenin başlaması ve sona ermesinde dikkate alınır. Taraflarca eğer poliçede herhangi bir tarih kararlaştırılmadıysa Türkiye saati ile öğlen 12.00’de başlar ve öğlen 12.00’de sona erer.

 

Sigorta Ettirenin Hakikati Beyan Yükümlülüğü

 

Sigorta ettiren gerçeğe uygun ve tam bir şekilde, hakikat durumunu bildirir beyan vermek zorundadır. Sigorta ettirenin beyanı hakikate aykırı ya da eksik olursa ve bu durum sigortacının sözleşmeyi yapmamasını ya da daha ağır şartlarla yapmasını gerektirirse sigorta ettirenin beyandaki kastına bakılmalıdır.

 

Sigorta ettirenin kastı varsa, sigortacı, durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise tazminatı ödemez. Sigorta ettirenin kastının olduğu durumlarda cayma halinde sigortacı prime hak kazanır.

 

Sigorta ettirenin kastı bulunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle akdi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, sigortacı tarafından talep edilen prim farkını kabul etmiyorsa 15 gün içinde prim farkını kabul etmediğini bildirmesi gerekmektedir. Bildirim yapıldığında akit feshedilmiş olur.

 

Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00’de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00’de hüküm ifade eder. Süresinde kullanılmayan cayma, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Sigorta Ettirilen Malın Mülkiyetinin Değişmesi

 

Sigortalanan malın mülkiyetinde bir değişiklik olması durumunda sigorta poliçesinde yer alan hükümler yeni hak sahibine intikal edip devam eder. İntikal sonucundaki sigorta poliçesini öğrenen yeni hak sahipleri veya sigorta ettiren 15 gün içerisinde sigortacıya bildirmelidir. Aksi durumda sigortacı sorumluluğundan kurtulmaktadır.

 

Sigortacı değişikliği, yeni hak sahipleri de sigortanın mevcudiyetini de öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sigortayı feshedebilir. 8 günlük süre içerisinde sigorta sonlandırılmazsa taraflara tanınan fesih hakkı ortadan kalkar.

 

Poliçenin sigortacı tarafından feshi halinde fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 8 gün sonra öğleyin saat 12.00’de yeni hak sahipleri tarafından feshi halinde ise fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00’de hüküm ifade eder.

 

Sigorta ettirenin ölümü halinde bu sigortadan doğan bütün hak ve borçlar olduğu gibi yeni hak sahiplerine intikal eder.

Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlama Anı

 

Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksit en geç poliçenin tesliminde ve takip eden taksitler de poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Ücretin tamamı ya da ilk taksiti, poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Birbirini takip eden iki taksitin ödenmemesi veya rizikonun gerçekleşmesi halinde taksitlerin tümü muaccel olur.

Rizikonun Gerçekleşmesi Durumunda Sigortalının Yükümlülükleri

 

Sigortalı, hasar vukuunu, öğrendiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde sigortacıya ihbar etmekle yükümlüdür. Ayrıca, sigortalı değilmişçesine sigortalanan şey için gerekli koruma ve kurtarma tedbirlerini almak, hasarlanan cam ve aynaların yerinde ve durumunda zaruri haller dışında bir değişiklik yapılmamasını sağlamak, mevzuatta belirtilen gerekli ve hasara ilişkin ilgili bilgi ve belgeleri muhafaza ve temin etmek, Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının tespiti için sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı cam ve aynalara ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek. Sigorta konusu ile ilgili başka bir sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Hasarın ve Tazminatın Tespiti

 

Sigortalanan cam ve aynalarda meydana gelen ziya ve hasarın miktarı kural olarak taraflarca uyuşularak tespit edilir. Taraflar aralarında uyuşamadıkları takdirde, ziya ve hasarın belirlenebilmesi için hakem ve bilirkişi yollarına başvurulabilmektedir. Sigorta edilen cam ve aynaların halinde sigortacı, sigorta bedelini geçmemek üzere hasar anındaki zararı tazmin eder. Sigortacı dilerse kırılan cam ve aynaları aynen ikame edebilir. Bu durumda kırılan cam ve aynalar sigortacının malı olur. Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı ve sigorta ettiren sigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur. Taraflarca aralarında bir sözleşme yoksa hasara uğramış cam ve aynalar sigortacıya bırakılamaz.

Yetkili Mahkeme ve Zamanaşımı

 

Cam ve ayna kırılmasına karşı düzenlenen sigorta poliçesinden doğan ihtilaflar sebebi ile sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarın vukua geldiği yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir. sigorta şirketi tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgahının, bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir.

 

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin

- YASAL UYARI -

yasal-uyari

MCT Hukuk Bürosu, sitede yer alan tüm bilgilerin, zaman içerisinde gelişim ve değişim gösterecek olan güncel hukuk sistemimize uyarlanacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Hukuki makalelerde yer alan bilgilerin dayandığı kanun hükümleri ve yargısal uygulamalar zaman içerisinde değişiklik göstermesi ihtimal dahilinde ve kaçınılmaz olup, ihtiyaç halinde yapılabilecek en doğru davranış, avukatınız ile birebir görüşmek ve destek almaktır. Bu anlamda tarafımızca hiçbir hukuki mesuliyet kabul edilmemektedir. Sitemizde yer alan bilgiler, mesleki dayanışma kapsamında meslektaşlar tarafından kullanılabilir. Ancak bu sitedeki yayınların haber sitesi vb. internet sitelerinde kullanılabilmesi için yayının alınmış olduğu kaynak açıkça gösterilmeli veya bu internet sitesine link verilmek suretiyle (backlink) kaynağa atıf yapılmalıdır; bu şartların sağlanmış olması halinde ayrıca MCT Hukuk Bürosu yetkililerinden izin alınmış olması gerekmemektedir.

KİTABIMIZ YAYINDA

OLAĞANÜSTÜ HAL HUKUKU