No menu items!

  Avukatlık Sözleşmesi

  Avukat ile müvekkili arasındaki hukuki ilişki, maddi hukuka tabi olup; özel hukuk alanındaki bir sözleşme ilişkisidir. Bu sözleşme ilişkisi Borçlar Kanununda düzenlenmiş olmamakla beraber 1136 Sayılı Kanunu değiştiren 4667 sayılı kanunla değişik Avukatlık Kanunun 166. Maddesinde, avukatlık sözleşmesinin kapsamı kenar başlığıyla Onbirinci Kısım “Avukatlık Sözleşmesi”ne ayrılarak düzenlenmiştir.

  Avukat-müvekkil ilişkisi, vekalet verenin yerine getirilmesini arzuladığı avukatlık hizmetini ortaya koyan ve avukatında müvekkiline karşı çerçevesi dahilinde faaliyette bulunmayı bir ücret karşılığı taahhüt ettiği ivazlı sözleşme olarak ortaya çıkar. Bu sözleşmeye avukatlık sözleşmesi denir ve her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olup, Türk Borçlar Hukuku Mevzuatında düzenlenmiş değildir. Ancak, konusu belli bir işin görülmesi olduğundan, iş görme sözleşmeleri denilen ve yasal olarak düzenlenmiş bulunan hizmet, eser, vekâlet, yayın sözleşmelerinden yakın olduğu sözleşme tipine göre, tabi olduğu hükümlerin belirlenmesi yoluna gidilmelidir.

  Karakteristik nitelikleri, tamamen veya önemli oranda bir diğer kimse yararına çalışma olarak belirlenebilen iş görme sözleşmelerinin, yasal olarak düzenlenmiş olanlarının yanı sıra, hukuki nitelikleri önceden ortaya konulmuş olmayan factoring, franchising, bankacılık işlemleri, seyahat sözleşmeleri, mimarlık sözleşmesi gibi türleri de bulunmaktadır. Bu sözleşme 4667 Sayılı Kanun ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu değiştirilirken 163. Madde ile avukatlık sözleşmesi adıyla yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur. Avukat ile müvekkil arasında akdolunan, avukattan beklenen hukuki yardımın içeriğini ve üstelendiği vekâlet yasal zemine oturtulmuştur. Avukatlık Kanunu, varlığı şüphesiz olan bu sözleşmeyi ismen metnine almakla ve tanımlamasını yapmakla isabetli bir tutum ortaya koymuştur. “Avukatlık sözleşmesi” kavram ve kurumunun ilk olarak kanunda belirtilmiş olması, bir zorunluluğun gereğidir. Avukatlık, mimarlık gibi özel bir akademik eğitim ve formasyon gerektiren nitelikli hizmetler söz konusu olduğunda, bu hizmetler için sui generis sözleşme tipleri yaratmak, karşılıklı edimlerin yapılarından kaynaklanan bir gerektir. Mimarlık sözleşmesi, factoring vb. leri de bu şekilde doğup kabul görmüştür. Avukatlık ve savunma mesleği hizmetleri, Avukatlık Kanununda ve mesleğe ilişkin kurallarda düzenlenmiş ve tamamıyla hizmete özgü olan bir hukuk alanı yaratılmıştır. Bunu “Avukatlık Meslek Hukuku” olarak adlandırmak mümkündür. Bu kurallar, avukatın, iş sahibiyle olan ilişkisi başta olmak üzere, mesleği gereği irtibat halinde olduğu çeşitli kişi ve kuruluşlarla olan ilişkisine dair hükümler de içermektedir. Fiilen “Avukatlık Sözleşmesi İlişkisi”ni, bu kurallar düzenlenmiştir ve mevcut fiili duruma hukuki nitelik kazandırarak avukatlık sözleşmesinin tanımı yapılıp yasalaştırılmıştır.

  Avukatın müvekkiliyle olan ilişkisi, Borçlar Kanununun hizmet ve vekâlet sözleşmesi kalıplarına sığdırılamaz. “devlet garantili hizmetler” den olan avukatlık, “yüksek özen yükümlülüğü” nün söz konusu olduğu hizmetlerdendir. Avukat bakımından YBK.m.506/III gereğince “vekil bakımından özen borcunun doğuracağı sorumluluğun belirlenmesinde benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış esas alınır” hükmü kullanılabilir. Avukatlık sözleşmesi, Avukatlık Kanununda tanımlanmış olmakla beraber avukatlık kanununda uygulanacak hüküm bulunmaması halinde BK’ nun vekâlet akdi hükümlerinin uygulanabileceği bir sözleşme olarak nitelenebilir. Verilen avukatlık hizmetinin niteliğine bağlı olarak, vekâlet akdi hükümlerini uygulamanın yeterli olmayabileceği durumlar da bulunabilmektedir. Bu gibi halleri Avukatlık Kanunu kendisi düzenlemiştir. Örneğin Av.K.m171 bu şekildedir. “Avukatlık Sözleşmesi”, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Avukatlık Kanunun 163. Maddesinde, avukatlık sözleşmesi kenar başlığı ile “…belli bir hukuki yardımı ve meblağı yahut değeri kapsaması gerekir.” Şeklinde tanımlanarak iki tarafa borç yükleyen sözleşme olduğu belirtilmiştir.

  Avukatlık mesleğine özgü iş görmenin konusu, müvekkilin mahkeme ve diğer resmi merciler önünde temsili olabilir. Hukuki ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olmak veya bir sözleşme taslağı ve şirket esas statüsü ya da vasiyetname hazırlamak, tapu ve ticaret sicil kayıtlarının incelenmesi, müvekkil menfaatlerinin korunması amacıyla, sözleşmelerin yapılması sırasında hazır bulunma, yazılı ve sözlü danışma gibi faaliyetler de olabilir.