No menu items!

    Avukatlık Mesleği

    Avukat, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlığın, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve genellikle hukuk kurallarının tam olarak uygulanması hususunda, yargı organları ve hakemlerle resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlara yardım etmek amaçlarıyla, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ederek kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişidir. ” (Av.K.m.2)

    Avukatlık Kanununun 1. Maddesi de “Avukatlık kamu hizmetidir” şeklinde mesleğin niteliğinin açık biçimde ortaya koymuştur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, avukatın iki yönlü bir işlevi bulunmaktadır. Avukat taraf temsilcisi faaliyet göstermenin yanısıra, yargılama faaliyetlerine katılarak “yargının bir çalışanı” olmak sıfatıyla, adaletin gerçekleştirilmesi çabasına da ortak olmaktadır.

    Avukatlık Kanununda değişiklik yapan 2.5.2001 tarih 4667 sayılı kanun, 1. Madde II. Fıkrasında “Avukat yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder” ifadesine yer verilerek, avukatın, yargının kurucu unsuru olduğu ve bağımsızlığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda avukatın, hukuki bilgi ve tecrübesini ortaya koyarak, fertlerin haklarına kavuşmaları ve uğradıkları haksızlıkların giderilmesi bakımından, onlara taraf temsilcisi olarak yardımda bulunurken; aynı zamanda adaletin gerçekleştirilmesine de hizmet etmekte olduğunu, altını çizerek ifade etmek gerekir.

    Ayrıca avukat, hukuki bir sorun hakkında danışma gereksinmesi doğduğu durumlarda da kendisine başvurulan kişidir. Hangi türde olursa olsun, avukat, söz konusu faaliyetlerini, halkın, meslektaşlarının ve çeşitli mercilerin kendisine güvenle bakabilecekleri biçimde yürütmek durumundadır. Bu güven, avukatın toplumsal yararı amaçlayan mesleğini, gerektiği biçimde yürütebilmesinin ön şartıdır.